ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

Zamówienia publiczne cechują się wysokim stopniem sformalizowania w powiązaniu z częstą zmianą przepisów. Wspieramy zarówno wykonawców, jak i zamawiających na każdym etapie postępowania.
Naszym klientom asystujemy w procesie ofertowania. Doradzamy wykonawcom jak w optymalny sposób wykorzystać zasoby innych firm, jak utajnić część dokumentów, jak ustrzec się przed zarzutem rażąco niskiej ceny i utratą wadium. Podejmujemy analizę pozostałych ofert złożonych w przetargu pod kątem ich zgodności
z wymaganiami zamawiającego. Zamawiającym doradzamy przy wyborze optymalnego trybu postępowania, przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej, rekomendujemy bezpieczne rozwiązania chroniące przed zarzutami ze strony organów kontroli. Reprezentujemy zarówno wykonawców, jak i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Problematyką zamówień publicznych zajmuje się adw. dr Katarzyna Eger.