SPRAWY KARNE ORAZ
KARNO-GOSPODARCZE

K

 

ancelaria zapewnia pomoc z zakresu prawa i postępowania karnego, obejmującą m.in:

 • Doradztwo prawne z zakresu prawa i postępowania karnego,
 • Obronę oraz reprezentację w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
 • Dla osób i podmiotów gospodarczych pokrzywdzonych oferujemy przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstw, w tym w szczególności przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przestępstw stypizowanych w przepisach kodeksu spółek handlowych (np. niezgłoszenie wniosku
  o ogłoszenie upadłości spółki pomimo powstania warunków jego zgłoszenia, ogłaszanie nieprawdziwych danych
  o funkcjonowaniu spółki), przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. przywłaszczenie autorstwa, piractwo itp), przepisach ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, plagiat przemysłowy.
 • Reprezentujemy pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych i sądowych lub w charakterze pełnomocnika podmiotów zbiorowych.


W

 

ramach postępowania karno-skarbowego Kancelaria świadczy następujące usługi:

 • Audyty karno-skarbowe zmierzające do identyfikacji ryzyk prawnych występujących w działalności przedsiębiorców,
 • Szkolenia dla przedsiębiorców, członków zarządu spółek, pracowników działów księgowości oraz kadr i płac
  w zakresie minimalizowania ryzyka pociągnięcia ich do odpowiedzialności karno-skarbowej,
 • Doradztwo w zakresie zapobiegania wszczynania postępowań karno-skarbowych oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów w tym zakresie (korekta deklaracji podatkowej, czynny żal itd.),
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe w charakterze obrońcy,
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej
  w postępowaniu karnym skarbowym,
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym.

Tym obszarem prawnym zajmuje się adw. Stanisław Kubiak .